BAN ĐIỀU HÀNH

GĐ ĐIỀU HÀNH:  BÀ LÊ THỊ NHÂN.  CHỦ NHIỆM CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI.

PHÓ GIÁM ĐỐC:

    1. ÔNG NGÔ LƯƠNG VIỄN. PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG – DỊCH VỤ.
    2. BÁC SĨ VĨNH CHIẾN: PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC TƯ VẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CSSK  NCT

KẾ TOÁN:  NGUYỄN THỊ XUÂN

HÀNH CHÍNH TT:

- TRẦN ĐÌNH CƯỜNG-PCN  CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI – PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG

- NGUYỄN MINH TUẤN-PCN  CLB VÒNG TAY NHÂN ÁI – BẢO TRỢ THÔNG TIN

Blog Archives